How to get

До корпуса «MAIN»

From airport «Airport of Mineralnye Vody»

Dolina Narzanov Zheleznovodsk Resort address: 1A, Glinka St., Beshtau station, Zheleznovodsk.

 

Travel Distance:

From Beshtau railway station – 0.5 km

From Mineralnye Vody airport – 19 k

 

From the airport of Mineralnye Vody: minibus route no. 107 to the railway station of Zheleznovodsk, then minibus route no. 10 to Beshtau station.

From train station «Railway station of Mineralnye Vody»

From the railway station of Mineralnye Vody: suburban train to Beshtau station.

To the building «MAIN»